Vår Vision

En kamp för demokrati och mänskliga rättigheter

Att leva i en demokrati är alla människors grundläggande rättighet. I en demokrati ska alla samhällsmedborgare åtnjuta samma friheter och rättigheter oavsett kön, klass, etnisk bakgrund, sexuell läggning, trostillhörighet eller funktionsnedsättning.

Vår organisation, Varken hora eller kuvad (VHEK) bekämpar alla former av diskriminering, såsom kvinnoförtryck, homofobi, rasism, xenofobi och antisemitism. Varken hora eller kuvad vägrar att acceptera ett samhälle som utifrån kulturrelativistiska synsätt bidrar till att upprätthålla patriarkala värderingar och religiös fundamentalism

Vår övertygelse är att människors frihet att skapa sina egna liv endast är möjligt i ett samhälle där alla människor, trots att vi kan ha skilda erfarenheter och olika bakgrund, kan leva tillsammans. Vi tror att vi alla trots olikheter kan skapa ett tryggt och fritt samhälle tillsammans för såväl för den enskilde individen som för det kollektiv som det svenska samhället utgör.

En kamp mot segregation och för kvinnors rättigheter

VHEK är en stark motståndare till segregation i alla former och till de krafter som utifrån kön, etnicitet och trosriktning försöker skapa och underblåsa skillnader mellan olika grupper i samhället.

Vår organisation ser hedersförtrycket som uttryck för föråldrade patriarkala samhällsförhållanden, som med kraft måste bekämpas för att kvinnor skall uppnå samma ställning i samhället som männen. Hedersförtrycket är hinder i kampen för jämställdhet.

VHEK kämpar för att barnkonventionens skyddande regelverk också måste omfatta de barn och ungdomar som växer upp i våra förorter. Vår organisation kämpar också för att kvinnors villkor i dessa segregerade förorter – inte bara i politiska deklarationer utan också i det vardagliga livet – ska gälla i samma utsträckning som för landets kvinnor i övrigt.

VHEK:s arbete går ut på att öka människor insikter i och förståelse av demokratins principer och öka deras förmåga att tillämpa dem. Därmed kan de påverka sina liv och fritt forma sin framtid.

VHEK:s dagliga arbete

VHEK vill väcka debatt och diskussion. Vi söker skapa opinion vid konferenser, seminarier, workshops i skolor och i media. Skriva debattartiklar, finnas i grund och gymnasieskolor och seminarier på olika nivåer. I förorterna tillsammans med andra kvinnoorganisationer i olika delar av landet där VHEK verkar och samarbetar, tex på Fadimedagen och Internationella Kvinnodagen, i Almedalen, i Sveriges riksdag genom Bred Feministisk Plattform där vi ordnar seminarier.

I vårt arbete använder vi vår metodbok Respektguiden samt kartläggningarna 1100 och 1200 om hedersförtryck i Stockholm och Göteborg.

På Internet publicerar vi vår tidskrift Förortsfeministen, som särskilt inriktar sig på att sprida information om hur hedersförtrycket fungerar när det gäller kvinnors situation i frågor som tvångs- och barnäktenskap, könsstympning m.m.

VHEK arbetar aktivt med alla ovannämnda frågor i sina kontakter och i samarbete med kvinno-och ungdomsorganisationer samt myndigheter såsom polis, socialförvaltning men även grund och högstadieskolor, bibliotek och föreningar av olika slag till pensionärsföreningar.

Inom skolväsendet håller vi workshops och föreläsningar för skolpersonal och elever. Vi vi gör det med särskild inriktning på storstädernas förorter, men också i andra orter där behovet finns och när det gäller undervisningen i svenska för invandrare (SFI). Vi verkar överallt i kampen för kvinnors frigörelse, för jämställdhet och mot förtryck i hederns namn. För dessa mål arbetar VHEK också inom Bred Feministisk Plattform, där en lång rad kvinnoorganisationer ingår.

Som exempel på våra aktiviteter kan vi nämna att vi för tredje terminen har anordnat en kurs om förtryck i hederns namn på Viskadalens folkhögskola.

En del i en internationell kamp för jämställdhet

Så snart man nämner frågor som tvångs- och barnäktenskap, könsstympning inser man snart att den kamp som vi försöker att föra i våra förorter inte är begränsade till dessa enklaver. De ingår som en del i större och mer omfattande internationell feministisk kamp för kvinnors rättigheter och jämställdhet. VHEK har också en rad internationella kontakter och kan ta del i kvinnors kamperfarenheter i andra delar av världen. Vad vi på sikt eftersträvar är ett internationellt samarbete för att uppnå feministisk kampenhet.