Föreningsstadgar

SVENSKA AVDELNINGEN AV NI PUTES NI SOUMISES – VARKEN HORA ELLER KUVAD


Artikel 1: Rörelsens namn och juridiska form

Härmed bildas ”Varken Hora eller Kuvad” den 11 juni 2005: i enlighet med följande stadgar en ideell förening som lyder under svensk föreningslagstiftning. Föreningen heter Varken Hora Eller Kuvad, Stockholm, Sverige och är en lokalavdelning av den internationella rörelsen Ni Putes, Ni Soumises, Frankrike.

Artikel 2: Målsättning

 1. Den svenska avdelningen av Ni Putes, Ni Soumises är en förening som har till syfte att aktivt, på alla sätt, verka för jämställdhet.
 2. Avdelningen ska med alla medel verka för en blandning av könen och av olika grupper i samhället baserad på respekt och jämställdhet, ska främja kvinnors frigörelse och agera i samarbete med olika europeiska institutioner och FN för att försvara deras värderingar internationellt.
 3. Avdelningen ska fördöma och kämpa mot alla sorters våld mot och diskriminering av kvinnor.
 4. Avdelningen ska verka för att ge de kvinnor och flickor som lever i utsatta områden tolkningsföreträde i debatten om våld mot kvinnor och patriarkalt förtryck samt ge kvinnor och flickor mod att bryta tystnaden och själva välja hur de vill leva sina liv.
 5. Avdelningen ska ge ungdomar demokratiska verktyg och kunskap om sina medborgerliga rättigheter och friheter för att kunna kämpa mot diskriminering, kulturrelativism, föråldrade värderingar och fundamentalism.
 6. Avdelningen ska verka för att befästa sekulära värderingar och ett samhälle där olika grupper lever blandade, tillsammans, och socioekonomiskt utsatta områden förhindras. Detta genom att ta initiativ till och med alla lagliga medel kämpa för information och utbildning som verkar för jämställdhet, sekularism och för att bryta och stoppa socioekonomiskt utsatta områden.
 7. Avdelningen ska stödja kvinnokampen i alla situationer då kvinnors rättigheter och kampen för dem förminskas eller förlöjligas.
 8. Avdelningen ska verka för kvinnors rätt till frigörelse och kvinnors rätt att själva bestämma över sina kroppar och sina liv i enlighet med demokratiska värderingar och lagar. Detta utan åtskillnad p.g.a. etnicitet, politiska åsikter, religion eller livsfilosofi.
 9. Avdelningen ska kämpa mot alla sorters extremism och upplysningsfientlighet, som leder till att individuella och kollektiva friheter kringskärs och begränsas, och som hotar jämställdhetsprincipen – en princip som är oumbärlig i ett demokratiskt samhälle.

Artikel 3: Föreningens adress

Föreningens säte är i Stockholm.
Denna adress kan ändras efter ett beslut i utskottet.

Artikel 4: Medlemmar

Föreningen består av medlemmar och hedersmedlemmar. Dessa kan vara fysiska eller juridiska personer. För att vara medlem krävs det att man tror på föreningens filosofi och dess mål, samt att man rättar sig efter föreningens stadgar.

Hedersmedlemmar. Med detta menas föreningens faddrar. Titeln tilldelas av styrelsen personer som har gjort eller gör viktiga insatser för föreningen. Dessa personer behöver inte betala medlemsavgift till föreningen, men har rösträtt vid årsmötet.

Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift, som fastställs av styrelsen . De förbinder sig att respektera dessa stadgar och föreningens stadgar.

Artikel 5: Styrelsen

Lokalavdelningen leds av en styrelse bestående av grundande medlemmar och medlemmar, som med en majoritet av rösterna valts in vid årsmötet av de medlemmar som var närvarande eller representerade. Dessa styrelsemedlemmar väljs för en tvåårsperiod. Bland sina medlemmar väljer styrelsen, i en sluten omröstning om så begärs, personer till följande poster:

 1. En ordförande
 2. En sekreterare, och om möjligt en biträdande sekreterare
 3. En kassör och vid behov en biträdande kassör

De styrelsemedlemmar som har suttit av sin mandatperiod kan väljas om.

Artikel 6: Styrelsemöte

Styrelsen sammankallas till möte minst en gång om året, antingen är det
ordföranden som kallar till mötet eller minst en fjärdedel av styrelsens medlemmar.

Styrelsen har rätt att överlägga och fatta beslut om minst hälften plus en av dess medlemmar är närvarande eller representerade via ombud.

Dessa möten leds av ordföranden. Beslut fattas enligt majoritetens vilja via röstning bland de styrelsemedlemmar som är närvarande eller representerade via ombud vid mötestillfället. I de fall då röstningen ger ett oavgjort resultat räknas ordförandens röst som avgörande .

Styrelsemedlemmarna har endast rätt att ha fullmakt för en frånvarande medlem vid styrelsemötet.

Artikel 7: Styrelsens befogenheter

Styrelsen har beslutanderätt i alla frågor som inte är reserverade för årsmötet.

Styrelsen fastställer dagordningen för årsmötet och ansvarar, tillsammans med arbetsutskottet för att de beslut som fattas vid årsmötet utförs.

Styrelsen måste ge sitt tillstånd till alla sorters förvärvande, avyttrande eller hyra av fastighet eller lösöre. Styrelsen måste ge sitt tillstånd till, om så skulle vara fallet, upprättandet av kontrakt mellan föreningen och offentliga eller privata
organisationer eller institutioner som stödjer föreningen ekonomiskt.

Styrelsen fastställer föreningens budget och preciserar medlemsavgiftens storlek.

Artikel 8: ArbetsUtskottet

Ett arbetsutskott väljs bland styrelsemedlemmarna vid föreningens årsmöte vartannat år.

Utskottet ska bestå av:

En ordförande, en eller flera vice-ordföranden om så önskas

En sekreterare och om möjligt en biträdande sekreterare

En kassör och om behov finns en biträdande kassör

Arbetsutskottet svarar för att föreningen fungerar väl och för genomförandet av styrelsens och årsmötets beslut i praktiken.

Ordföranden ​representerar lokalavdelningen i alla sammanhang och hon/han sluter avtal i föreningens namn under förutsättning att styrelsen har gett sitt godkännande.

Hon/han representerar, med styrelsens godkännande utom om det rör sig om ett akut fall, föreningen inför domstol både i de fall då föreningen är kärande och då den är svarande.

Ordföranden ​har rätt att delegera vissa av sina befogenheter. Vid förhinder ersätts ordföranden av en vice-ordförande.

Sekreteraren är ansvarig för allt skriftligt material gällande föreningens funktioner, utom bokföringen. Vid förhinder ersätts sekreteraren av en annan utskottsmedlem.

Kassören ​är ansvarig för att själv sköta eller se till att föreningens bokföring sköts. Vid förhinder ersätts kassören av den biträdande kassören.

Vid bank- och postväsendet har ordföranden och kassören, var för sig, rätt att vara firmatecknare och har därmed rätt att signera alla betalningsmedel (checkar, girering, etc) för föreningens räkning.

Artikel 9: Årsmötet

Det ordinarie eller extra årsmötet omfattar alla som är medlemmar i föreningen under förutsättning att de har betalt sin medlemsavgift för gällande år. Varje medlem har rätt att överlåta sin rösträtt på ett ombud, detta ombud måste dock vara medlem i föreningen. Ett ombud kan aldrig ha rätt att ha fullmakt för mer än en annan medlem.

Ordinarie årsmöte sammankallas en gång om året.

Sekreteraren kallar föreningens medlemmar till årsmötet via vanlig post med minst fjorton dagars varsel före det datum som utskottet har fastställt.

Kallelsen till årsmötet måste innehålla uppgifter om plats, datum, klockslag och dagordning.

Det ordinarie årsmötet:

 1. Rapport om styrelsens verksamhet och ekonomiska aktiviteter.
 2. Godkännande av föregående års bokföring.
 3. Godkännande av kommande års budgetförslag.
 4. Ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Eventuellt antas nya medlemmar och förnyas medlemskap för tidigare medlemmar.
 6. Övriga frågor.

Extra årsmöte kan sammankallas om minst en tredjedel av styrelsens medlemmar begär det.

Till årsmötet görs en närvarolista med alla medlemmars namn. Denna lista undertecknas av varje enskild medlem eller medlemmens ombud.

Vid varje årsmöte förs ett protokoll som undertecknas av ordföranden och sekreteraren och justeras av valda justeringspersoner.

Artikel 10: Extra årsmöte

Vid det extra årsmötet behandlas förändringar av stadgarna och/eller upplösningen av lokalavdelningen Varken hora eller kuvad i Stockholm, Sverige. Det extra årsmötet sammankallas av ordföranden eller på begäran av minst en fjärdedel av föreningens medlemmar. För giltig överläggning vid det extra årsmötet krävs att två tredjedelar av föreningens medlemmar närvarar eller är representerade via ombud.

Artikel 11: Anslutning och uteslutning av rörelsen Ni Putes, Ni Soumises lokalavdelningar

För att utgöra en del av rörelsen Ni Putes, Ni Soumises krävs ett godkännande från grundrörelsens styrelse, som vid varje mötestillfälle fattar beslut om de aktuella lokala inträdesansökningarna. De legala medlemmarna måste insända en inträdesförfrågan ifylld på ett särskilt formulär, medföljt av en kopia på stadgarna och den årsavgift som fastställs av rörelsen Ni Putes, Ni Soumises styrelse.

För att lokalavdelningarna av Ni Putes, Ni Soumises ska kunna ansluta sig till rörelsen Ni Putes, Ni Soumises krävs att de respekterar rörelsens stadgar och dess stadgar.

Medlemskapet förloras

-För en förening:

 • Vid begärd uppsägning som skickas med vanlig post till föreningens ordförande.
 • Om den juridiska personen upplöses
 • Om utskottet utesluter medlemmen på grund av utebliven medlemsavgift.
 • Om styrelsen utesluter medlemmen på allvarlig grund. I detta sista fall har vederbörande via ett rekommenderat brev blivit inbjuden att träffa styrelsen och ge sin förklaring.

-För styrelsens medlemmar:

 • Vid frivilligt avhopp eller per automatik vid utebliven medlemsavgift.
 • Vid uteslutning

Artikel 12: Lokalavdelningen Varken hora eller kuvads materiella tillgångar

Inbegripande: Medlemsavgifter

Statliga, regionala, kommunala bidrag och bidrag från alla andra organisationer, juridiska personer samt privata gåvor.

Artikel 13: Upplösning

I det fall att det extra årsmötet upplöser föreningen utser det även en eller flera utredningsmän som ansvarar för likvideringen.

De eventuella tillgångarna doneras av styrelsen till en eller flera organisationer.

Artikel 14: Internt regelverk

Ett internt regelverk kan antagas av styrelsen och godkännas av årsmötet.

Detta eventuella regelverk syftar till att reglera de olika sakförhållanden som inte har förutsätts i stadgarna, specifikt de som gäller föreningens interna förvaltning.

Artikel 15: Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar inte för olyckor som drabbar en tredje part. Föreningen är enbart ansvarig inom ramen för sin föreningsförsäkring: all rätt och allt ansvar i fall av olycka är strikt begränsade till de inblandade personerna.

Artikel 16: Diverse

Föreningen förbinder sig att inte använda sig av kännemärken, uniformer, klädsel eller dekorationer som används av staten, förvaltningen, politiska eller religiösa grupperingar och föreningar.

I det fall att, oberoende av anledning, lokalavdelningen önskar uppnå juridisk status eller stå till myndighetens tjänst måste den överlägga med grundrörelsen Ni Putes, Ni Soumises, Frankrike.

Artikel 17: Rättstvist

Det kommer att tecknas en försäkring som täcker lokalavdelningen av Ni Putes, Ni Soumises ansvar i egenskap av juridisk person, liksom det ansvar som föreningens styrande personer har inom ramen för föreningens aktiviteter. Detta sker om inte årsmötet motsätter sig detta.

Medlemskapet är att betrakta som ett kontrakt, dess stadgar utgör parternas regelverk. I det fall det interna regelverket inte skulle respekteras är föreningen kontraktsbunden att ta sitt ansvar gentemot föreningens medlemmar.

Undertecknas av ordföranden i rörelsen « Ni Putes, Ni Soumises » Signature de la Présidente Le Mouvement « Ni Putes, Ni Soumises »

Undertecknas av ordföranden i lokalavdelningen « Varken hora eller kuvad » Stockholm, Sverige Signature de la Présidente Le Comité Mouvement « Ni Putes, Ni Soumises » Stockholm, Suède

Amineh Kakabaveh Fadéla Amara

Varken Hora Eller Kuvad, Box 2031, 127 02 Skärholmen tel: 070-889 18 96 www.vhek.se​ mail: ​info@vhek.se

Mouvement « Ni Putes, Ni Soumises » 63, rue de charenton – 75012 Paris tél : 01 53 46 63 00 – fax : 01 44 93 23 24 ​www.niputesnisoumises.com ​– infos@nisputesnisoumises.com