Varmt välkomna till vårt årsmöte!

HAR NI FÖRSLAG ELLER MOTIONER SKICKA DET SENAST 1 APRIL

Kallelse och Dagordning för Varken hora eller kuvads  årsmöte 2020
Plats: Telefon eller Skype
Datum: 2020-04-25
​Tid: 13:00

§1 Årsmötets öppnande
§2 Årsmötets behöriga utlysande
§3 Fastställande av dagordning
§4 Val av årsmötespresidium
a) Val av mötesordförande
b) Val av mötessekreterare
c) Val av justerare tillika rösträknare

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§6 Styrelsens ekonomiska berättelse
§7 Revisorernas berättelse
§8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§9 Verksamhetsplan
§10 Val av styrelse
a) Val av ordförande
b) Val av kassör
c) Val av ordinarie ledamöter
d) Val av ersättare

§11 Val av revisor
§12 Val av valberedning
§13 Val av firmatecknare
§14 Stadgeändring
§15 Inkomna motioner
§16 Övriga frågor
§17 Mötets avslutande