”Jönköpings kommun diskriminerar muslimska barn”

SVT Debatt: Jönköpings kommun diskriminerar muslimska barn

länk

JÖNKÖPINGSBARNEN Jönköpings kommun har ingått ett avtal med musliska församlingar där det står att muslimska barn inte behöver följa med på studieresor eller övernatta utanför hemmet. I det här fallet går kommunen in och accepterar att barn berövas rättigheter som tillkommer alla andra barn i Sverige. Detta är institutionell diskriminering av barnen, skriver Amineh Kakabaveh (V), ordförande i Varken hora eller kuvad, tillsammans med Margareta Olofsson från Rädda Barnens hedersgrupp Stockholm.

När Jönköpings kommun sluter ett särskilt avtal med en av stadens många religiösa församlingarna gör den sig skyldig till flera brott. Den bryter mot FN:s barnkonvention och FN:s konvention om mänskliga rättigheter, mot den svenska skolans läroplan och mot svensk lag. Genom den särbehandling som särskilda avtal med religiösa och etniska grupper innebär förstärks den bostadssegregation och utbildningsmässiga segregation som redan finns med en religiös och kulturell. Istället för att integrera invandrade etniska grupper medför kommunens avtal ökad segregering av befolkningen i kommunen på religiösa grunder.

Genom att sluta ett särskilt avtal med ett religiöst samfund upphör skolan att vara en neutral och öppen miljö där barnen har möjlighet att påverka sin egen situation och rätt att bilda egna åsikter. Staten och utbildningsväsendet ska ansvara för barns välbefinnande och skydd. I det här fallet går kommunen in och accepterar att barn kontrolleras, avskärmas från andra elever i skolan, indoktrineras och berövas rättigheter som tillkommer alla andra barn i Sverige. Därmed uppstår en institutionell diskriminering av barnen.

Särbehandling av etniska och religiösa grupper leder till förfrämligande, vilken i sin tur leder till rasism.

I läroplanen kan man läsa att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”. Genom att kommunen sluter specialavtal med vissa samfund berövas barnen sin rätt att fritt forma sina liv. Deras rätt till en självständig utveckling hämmas och kränks. Åsidosättande av skolans uppgift och försummandet av barns rättigheter kombinerat med en ökad kulturell segregation bär i sin förlängning en acceptans när det gäller tvångsäktenskap och andra patriarkala former av förtryck.

I en demokratisk stat som Sverige skall alla behandlas lika och ha samma skyldigheter och rättigheter oavsett religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund. Detta finns uttrycket på många olika sätt – i våra grundlagar, vår vanliga lagstiftning och genom att Sverige anslutit sig till en rad FN-konventioner i samma anda. Inget av detta kan förhandlas bort. Lag står över avtal. Lika lite som man kan förhandla bort sin lagstadgade semester eller annan lagstiftning kan man förhandla bort barns rättigheter. Och det torde vara särskilt omöjligt om förhandlingsresultatet medför ökad segregation mellan olika grupper i det svenska samhället. Följaktligen måste avtalet mellan den muslimska församlingen och Jönköpings kommun samt alla andra avtal gällande i frågan skall betraktas som lagstridigt och upphävas.

Amineh Kakabaveh. ordf. Varken hora eller kuvad
Margareta Olofsson, Rädda Barnens hedersgrupp Stockholm