Årsmöte 2012

Plats: ABF, Sveavägen 41, Per-Albinsalen

Tid: 7 maj, kl. 17.30

Under året som gått harVHEK:s arbete för jämställdhet och mot
hedersvåld, förtrycketoch anti-rasism fortsatt. Vi har jobbat både stort och smått;ordnat
debatter som berör hela det svenska samhället, pratat medunga och
unga vuxna kring dessa frågor och samtidigt varit ettstöd för
individer som befinner sig i utsatta situationer.

Vihar under året fortsatt samarbete med andra organisationer,debattörer och fria tänkare
kring gräsrots- ochförortsfeminism och efterfrågan har varit stor.
Tillsammans harvi ordnat seminarier och debatter kring hur gräsrotsfeminismen skaorganisera sig
och hur vi går vidare med våra gemensammamålsättningar för jämställdhet.

Tillsammans med andraorganisationer och individer har VHEK varit
aktiv i att ta uppfrågor kring jämställdhet och hedersrelaterad
problematik ochvi har medverkat i till exempel Feministiskt forum i
Stockholm ochMalmö, Inspiration Världen, Femkamp i Botkyrka,
aktiviteterkring 8 mars, Almedalen, aktiviteter för attuppmärksamma
10-årsdagen av hedersmordet på Fadime Sahindaletc.

Vi har också kontinuerligt besökt skolor, fritidsgårdaroch
vuxenutbildningens SFI för att diskutera dessa frågor medungdomar och
vuxna. Till vår hjälp har vi haft vår handbokRespektguiden som kom ut
i ny upplaga i februari 2012.Respektguiden kan också användas av
unga själva och personersom arbetar med ungdomar då den innehåller matnyttig
informationkring jämställdhet, antirasism och hedersförtryck, men
ocksåinformation kring rättigheter och skyldigheter och användbar
kontaktinformation. Respektguiden är mycket efterfrågad, vilket
föreningen är glad över.

Dessutom har verksamheten ivårt projekt Glora fortsatt, och vi har
varit och är i kontaktmed många kvinnor som ibland varje dag hör av
sig och behöverstöd och råd att ta sig ur en utsatt situation.

Vårt arbetekommer att fortsätta nästa år och det behövs alltidflera
eldsjälar för att kämpa för jämställdhet, demokratioch mänskliga
rättigheter.

OBS!För att vara röstberättigad skamedlemsavgiften för 2012 vara
betald innan årsmötet. För infokring avgift ochpostgironummer,
sewww.varkenhoraellerkuvad.se/medlemskap

Dagordning:
1.Årsmötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
3.Årsmötets behöriga utlysande
4. Styrelsensverksamhetsberättelse
5. Styrelsens ekonomiska rapport
6.Revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet för denavgående styrelsen
8. Fastställande av styrelsens förslag tillverksamhetsplan
9. Inkomna motioner
10. Val av styrelse
a)antal ledamöter
b) val av ordförande
c) val av ordinarieledamöter
d) val av ersättare
11. val av revisorer
12. Valav valberedning
13. Övriga frågor
14. Mötetsavslutande

Varmt välkomna!

Varmahälsningar,
Amineh Kakabaveh

ordförande för Varken Horaeller Kuvad